pic

Pozostała dokumentacja oraz usługi konsultingowe:

 • Wykonanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w oparciu o przepisy
  ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
 • Wykonanie Kart informacyjnych przedsięwzięcia – KIP (w oparciu o przepisy ustawy
  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
  środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
 • Naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wykonywanie sprawozdań
  rocznych w tym zakresie (w oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska).
 • Wykonywanie sprawozdań do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBIZE
  (w oparciu o przepisy ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych
  substancji).
 • Doradztwo z zakresu ochrony środowiska, pomoc w uzyskaniu opinii radcowskich w sytuacjach
  niejasnych lub spornych, itp.