pic

Pomiary drgań na stanowiskach pracy

Pomiary drgań mechanicznych na stanowiskach pracy realizowane są wg normy PN-EN ISO 5349-1:2004 w przypadku drgań miejscowych oraz PN-EN 14253+A1:2011 w przypadku drgań ogólnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami,  każde stanowisko pracy, na którym zidentyfikowano potencjalne źródła drgań, podlega pomiarom drgań mechanicznych. Po zidentyfikowaniu źródeł drgań dla każdego stanowiska zostaje utworzony profil ekspozycji na drgania. Dla tak przygotowanego profilu wykonywane są badania.

Pomiary realizowane są przy użyciu wzorcowanego wyposażenia składającego się z miernika poziomu drgań, dwóch niezależnych przetworników stosowanych do konkretnego rodzaju drgań oraz kalibratora drgań ogólnych i miejscowych. Laboratorium Silesia Lab realizuje pomiary drgań mechanicznych przy użyciu miernika poziomu drgań typu SV 106 oraz kalibratora drgań mechanicznych typu SV 111, podukcji SVANTEK. Wyposażenie jest wzorcowane w akredytowanych laboratoriach wzorcujących.

Końcowym etapem pomiarów jest sprawozdanie, w którym zamieszczone są wyniki badań. Drgania mechaniczne na stanowiskach pracy definiowane są jako ekspozycja dzienna na drgania oraz ekspozycja trwająca 30 minut i krócej. Pomiary objęte zakresem akredytacji nr AB 1648.