pic

Pomiary hałasu emitowanego do środowiska

Pomiary hałasu emitowanego do środowiska realizowane są wg metodyki referencyjnej zamieszczonej w Załączniku nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 r (Dz. U. 2019, poz. 2286 z późń. zm.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pomiary hałasu emitowanego do środowiska prowadzi się raz na dwa lata, z uwzględnieniem specyfiki pracy źródeł hałasu. Dla źródeł pracujących sezonowo, pomiary prowadzi się w tym okresie.

Pomiary realizowane są przy użyciu wzorcowanego wyposażenia. Laboratorium Silesia Lab podczas pomiarów hałasu wykorzystuje dwa mierniki poziomu dźwięku tj. SVAN 971 produkcji SVANTEK i DLM 101 produkcji SONOPAN oraz dwa kalibratory akustyczne produkcji SVANTEK. Wyposażenie jest wzorcowane w akredytowanych laboratoriach wzorcujących.

Końcowym etapem pomiarów jest sprawozdanie, w którym zamieszczone są wyniki badań. Emisja hałasu do środowiska  definiowana jest dwoma wskaźnikami tj. LAeqD i LAeqN mającymi zastosowanie do ustalania i kontroli warunków korzystania ze środowiska w porze dziennej i w porze nocnej.