pic

Pomiary oświetlenia we wnętrzach i na zewnątrz, oświetlenie awaryjne

Pomiary oświetlenia zasadniczo dzielą się na trzy rodzaje pomiarów tj. pomiary oświetlenia we wnętrzach, pomiary oświetlenia na zewnątrz oraz pomiary oświetlenia awaryjnego. Pomiary realizowane są wg norm PN-EN 12464-1:2012, PN-EN 12464-2:2014 oraz PN-EN 1838:2013. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ogólnych przepisów BHP Pracodawca ma obowiązek zapewnić oświetlenie elektryczne o odpowiednich parametrach zgodnych z Polskimi Normami.

Pomiary realizowane są przy użyciu wzorcowanego wyposażenia. Laboratorium Silesia Lab podczas pomiarów oświetlenia wykorzystuje miernik natężenia oświetlenia (Luksomierz) L-100  oraz kalibrator fotometryczny KF-10. Oba urządzenia zostały wyprodukowane przez SONOPAN. Wyposażenie jest wzorcowane w akredytowanych laboratoriach wzorcujących.

Końcowym etapem pomiarów jest sprawozdanie, w którym zamieszczone są wyniki badań. Podstawowymi wartościami przedstawionymi w sprawozdaniu z badań jest natężenie oświetlenia oraz jego równomierność. Otrzymane wartości zostają porównane z wartościami normatywnymi dla poszczególnych obszarów. Pomiary objęte zakresem akredytacji nr AB 1648.