pic

Wykonanie dokumentacji na potrzeby pozwolenia wodnoprawnego:

 • opracowanie operatów wodnoprawnych w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla poniższych inwestycji:
  1. usługi wodne polegające na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz przedsiębiorstwom możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres: powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód,
  2. szczególne korzystanie z wód, np. odwadnianie gruntów i upraw, nawadnianie gruntów lub upraw,
  3. długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
  4. rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych,
  5. wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
  6. wykonanie urządzeń wodnych,
  7. regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych (np. rzek, strumieni, potoków)
  8. zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód,
  9. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów
  10. prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.