pic

Pomiary pyłów i substancji chemicznych na stanowiskach pracy

Pomiary pyłu oraz substancji chemicznych na stanowiskach pracy realizowane są wg norm dedykowanych dla danego czynnika lub w oparciu o procedury badawcze bazujące na dedykowanych normach, lecz uwzględniające najnowsze zdobycze techniki pod kątem analitycznym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każde stanowisko pracy, na którym zidentyfikowano potencjalne źródła danego czynnika, podlega jego pomiarom.

Pomiary realizowane są przy użyciu odpowiedniego wyposażenia. Laboratorium Silesia Lab podczas pomiarów wykorzystuje wzorcowaną wagę firmy RADWAG, wzorcowany przepływomierz błonkowy Gilibrator2 produkcji Sensidyne, aspiratory marki Gilian oraz Two-Met wraz z właściwymi głowicami do poboru poszczególnych czynników. Próbki pyłu i czynników chemicznych pobieramy na odpowiednie dla nich próbniki typu filtry polipropylenowe / szklane / nitrocelulozowe, rurki sorpcyjne z właściwym wypełnieniem, odpowiednie roztwory pochłaniające. Wyposażenie jest wzorcowane w akredytowanych laboratoriach wzorcujących, a próbniki poddawane procedurom sprawdzenia. W przypadku części substancji analizę wykonują dla nas odpowiednie akredytowane jednostki.

Końcowym etapem pomiarów jest sprawozdanie, w którym zamieszczone są wyniki badań. Pyły oraz czynniki chemiczne na stanowiskach pracy definiowane są, odpowiednio dla danego czynnika, poprzez najwyższe dopuszczalne stężenie, najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe, najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe ( wyrażane w mg/m3) w zależności od czasu narażenia w ciągu zmiany roboczej, a także w niektórych przypadkach poprzez liczbę włókien w cm3 oraz oznakowanie substancji notacją „skóra”. Pomiary objęte zakresem akredytacji nr AB 1648.