pic

Pomiary wydatku energetycznego na stanowiskach pracy

Pomiary wydatku energetycznego na stanowiskach pracy realizowane są wg wytycznych CIOP-PIB. Podstawowym zastosowaniem pomiarów wydatku energetycznego jest otrzymanie odpowiedzi o ciężkości pracy wykonywanej przez pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach pracy. Dzięki temu badaniu pracodawca otrzymuje odpowiedź, na których stanowiskach przysługują posiłki regeneracyjne.

Pomiary realizowane są przy użyciu wzorcowanego wyposażenia. Laboratorium Silesia Lab podczas pomiarów wydatku energetycznego korzysta z miernika wydatku energetycznego typu MWE-1 opracowanego na licencji CIOP-PIB. Wyposażenie jest wzorcowane w akredytowanym laboratorium wzorcującym.

Końcowym etapem pomiarów jest sprawozdanie, w którym zamieszczone są wyniki badań. Wydatek energetyczny definiowany jest jako suma wartości tempa metabolizmu dla poszczególnych czynności. Po zastosowaniu odpowiednich przeliczeń, otrzymywany jest wydatek energetyczny netto, czyli wartość związana bezpośrednio z wykonywaną pracą. Pomiary objęte zakresem akredytacji nr AB 1648.