pic

Pomiary mikroklimatu umiarkowanego, gorącego i zimnego na stanowiskach pracy

Pomiary mikroklimatu na stanowiskach pracy, w zależności od rodzaju środowiska termicznego, dzielą się na trzy rodzaje badań. Pierwszym rodzajem pomiarów jest pomiar mikroklimatu umiarkowanego, który realizowany jest dla środowisk o standardowych właściwościach termicznych. Kolejnym rodzajem pomiaru jest pomiar mikroklimatu gorącego. Ten rodzaj pomiarów najczęściej wykonuje się w środowiskach gorących takich jak huty, odlewnie oraz piekarnie. Ostatnim rodzajem pomiarów jest pomiar mikroklimatu zimnego, który należy wykonywać dla środowisk, gdzie m.in. temperatura powietrza jest niższa niż 10 st.c. Pomiary najczęściej realizuje się w chłodniach oraz przestrzeniach otwartych w sezonie zimowym. Pomiary realizowane są wg normy PN-EN ISO 7730:2006 dla mikroklimatu umiarkowanego,  PN-EN ISO 7243:2018-01 dla mikroklimatu gorącego oraz PN-EN ISO 11079:2008 w przypadku mikroklimatu zimnego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każde stanowisko pracy, które narażone jest na wysoką temperaturę, należy objąć pomiarem mikroklimatu gorącego. W przypadku gdy wartość temperatury powietrza jest niższa niż 10 st.c. , wilgotność powietrza jest większa niż 5%, a ruch powietrza jest większy od 0,1 m/s, należy przeprowadzić pomiary mikroklimatu zimnego.

Pomiary realizowane są przy użyciu wzorcowanego wyposażenia. Laboratorium Silesia Lab podczas pomiarów wszystkich rodzajów mikroklimatu tj. mikroklimatu umiarkowanego, mikroklimatu gorącego oraz mikroklimatu zimnego korzysta z miernika mikroklimatu typu EHA MM203 produkcji EKOHIGIENA, posiadającego zestaw trzech sond, umożliwiający jednoczesny pomiar mikroklimatu na trzech poziomach. Wyposażenie jest wzorcowane w akredytowanych laboratoriach wzorcujących.

Końcowym etapem pomiarów mikroklimatu umiarkowanego, gorącego oraz zimnego, jest sprawozdanie, w którym zamieszczone są wyniki badań. Mikroklimat umiarkowany definiowany jest przez wskaźniki PMV i PPD.  Mikroklimat gorący definiowany jest przez wskaźnik WBGTeff. W przypadku mikroklimatu zimnego wyznaczane są wskaźniki IREQminimal, IREQneutral oraz twc. Pomiary objęte zakresem akredytacji nr AB 1648.