pic

Pomiary hałasu na stanowiskach pracy

Pomiary hałasu na stanowiskach pracy realizowane są wg normy PN-EN ISO 9612:2011 oraz PN-N-01307:1994. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każde stanowisko pracy, na którym zidentyfikowano potencjalne źródła hałasu, podlega pomiarom hałasu.

Pomiary realizowane są przy użyciu wzorcowanego wyposażenia. Laboratorium Silesia Lab podczas pomiarów hałasu wykorzystuje dwa mierniki poziomu dźwięku tj. SVAN 971 produkcji SVANTEK i DLM 101 produkcji SONOPAN oraz dwa kalibratory akustyczne produkcji SVANTEK. Wyposażenie jest wzorcowane w akredytowanych laboratoriach wzorcujących.

Końcowym etapem pomiarów jest sprawozdanie, w którym zamieszczone są wyniki badań. Hałas na stanowiskach pracy definiowany jest przez trzy wartości: równoważny poziom dźwięku A, maksymalny poziom dźwięku A oraz szczytowy poziom dźwięku C. Pomiary objęte zakresem akredytacji nr AB 1648.